xxx

[Vlastnosti zemního plynu]   [Umísťování plynových spotřebičů]

[Co dělat, když… (podezření na únik plynu)]   [Způsob účtování spotřeby zemního plynu]

[Orientační spotřeba zemního plynu]

 

PLYNOINSTALACE

 

Provádíme rekonstrukce a opravy vnitřních domovních a bytových plynových rozvodů, plynová topidla, kotle, plynová vytápění, (moderní technologie – spoje lisováním zastudena – systémem MAPRESS)

 

 

VLASTNOSTI ZEMNÍHO PLYNU

Zemní plyn je látka plynná, nejedovatá, nedýchatelná. Je tvořen směsí plynů, jejíž hlavní složkou je metan. Získává se z přirozených plynových ložisek.

 

 

Parametr

Jednotky Zemní plyn Propan Butan
 

Spalné teplo plynu

MJ.m-3 37,69 95,50 125,72
 

Výhřevnost

MJ.m-3 33,92 87,86 116,02
 

Množství spal.vzduchu

m3/m3 plynu 9,56 24,30 32,09
 

Teplota plamene

°C 1957 1980 1970
 

Zápalná teplota

°C 537 470 372
 

Meze výbušnost

% obj. 4,4–17,0 1,7–10,9 1,4–9,3
 

Meze om.detonace – směs se vzduchem

% obj. 6,3–14,0 2,57–7,3 1,98–6,18
           

 

Složení zemního plynu:

metan min. 85 %

sulfan ( H2S) max. 7mg/m3

síra max. 100 mg/m3

 

Informativní hodnoty dalších složek zemního plynu:

ethan max. 5 %

propan a vyšší uhlovodíky max. 7 %

kyslík max.0,02 %

inerty max. 7 %

 

Požárně technické charakteristiky:

dolní mez výbušnosti zemního plynu cca 5 % obj.

horní mez výbušnosti zemního plynu cca 15 % obj.

zápalná teplota zemního plynu 540 °C

 

Zemní plyn je bez zápachu a pro snadnou identifikaci v prostoru je nutné ho odorizovat. Pro odorizaci používá Pražská Plynárenská a.s. odorant THT ( tetrahydrothiofen, C4H8S ). Je to látka tekutá, bezbarvá až světle žlutá, snadno hořlavá. Je škodlivá při vdechování, kontaktu s pokožkou i při požití. V koncentracích 1,1 - 12,1 % se vzduchem je výbušná.

 

zpět

 

 

 

UMÍSŤOVÁNÍ PLYNOVÝCH SPOTŘEBIČŮ

Plynová zařízení domovních plynovodů (dále jen PZ) postavená před rokem 1999 se posuzují dle požadavků v té době platných předpisů, především dle ČSN 386441 a ČSN 386442. PZ postavená, rozšiřovaná či rekonstruovaná po tomto datu, se posuzují dle ČSN EN 1775 a TPG 70401 (posledně jmenované předpisy jsou výrazně přísnější).

 

Z technických požadavků:

větraným prostorem se rozumí prostor, který je s volným venkovním prostorem trvale propojen neuzavíratelnými otvory

větratelným prostorem se rozumí prostor, který lze v případě potřeby vyvětrat otevřením oken, dveří apod. do volného venkovního prostoru

 

Před každým spotřebičem musí být uzávěr, uzávěr musí být v téže místnosti jako spotřebič a ne dále než 1,5 m před spotřebičem. Uzávěr musí být schváleného typu, funkční, s ovládacím prvkem a stále přístupný.

 

Okna a dveře místnosti, v níž je instalován plyn. spotřebič bez odtahu spalin nebo spotřebič otevřený, nesmějí být opatřena těsněním. Dále v této místnosti nesmí vznikat podtlak vlivem sacích ventilátorů, s výjimkou digestoře nad sporákem.

 

Plynové spotřebiče bez připojení na odtah spalin:

Tyto spotřebiče mohou být jen v místnosti větratelné, kde na jednotlivý spotřebič připadá nejméně:

 

 

Druh spotřebiče

Prostor m3
 

Sporák s troubou plynovou nebo elektrickou,varná deska + plyn.trouba

20
 

Plynový vařič

10
 

Samostatná trouba nebo gril

10
 

Průtokový ohřívač vody do 10 kw (malá karma) instalovaný samostatně

20
 

Průtokový ohřívač vody do 10 kw (malá karma) se sporákem

26
 

Průtokový ohřívač vody do 10 kw (malá karma) s vařičem či troubou

20
 

Plyn. chladnička instalovaná v místnosti samostatně

6
     

 

V místnostech určených ke spaní je zakázáno umisťovat spotřebiče bez odtahu spalin. Umísťování spotřebičů v bytech o jedné místnosti řeší TPG 704 01.

 

Plynové spotřebiče připojené na odtah spalin:

Průtokové ohřívače vody do 10 kw (karma malá) - při více než 1 vývodu, při použití pro vanu či sprchu - vždy musí mít odkouření do komína, obsah místnosti v níž jsou umístěny min. 20 m3

Průtokový ohřívač vody nad 10 kw (karma velká) - vždy musí být připojena na trubní odvod spalin do komína.

 

Každá místnost, v níž je spotřebič nad 10 kw připojený na odtah spalin, musí být opatřena u podlahy neuzavíratelným otvorem pro přívod spalovacího vzduchu o volném průřezu 0,001 m2 na 1 kw výkonu, nejméně však 0,02 m2 (= 200 cm2)Toto propojení musí být provedeno s větratelným prostorem nebo předsíní, která nemá utěsněny dveře. Předpis TPG 704 01 (pro PZ postavená po r. 1999) řeší tuto problematiku odchylně, podmínky jsou přísnější a přesnější. Lze doporučit kontrolní výpočet spotřeby vzduchu podle tohoto předpisu a jeho příloh.

 

Plynové kotle - musí být vždy s odtahem spalin, přívod vzduchu viz výše. Pozor! Na spálení 1m3 zemního plynu je potřeba cca 10 m3 vzduchu !!! Proto pro každý spotřebič tohoto typu musí

být zajištěn dostatečný přívod vzduchu, výpočet viz. TPG 704 01.

 

Plynové spotřebiče uzavřené (tzv. WAW, turbo kotle atd.):

Tyto spotřebiče mohou být prakticky všude. Pro vyústění odtahů spalin na venkovní zdi platí TPG 800 01

 

zpět

 

 

 

CO DĚLAT, KDYŽ…

Když máte podezření na únik plynu

z plynovodu v bytě nebo z domovního plynovodu (platí hlavně pro nájemníky ve státních či družstevních domech a majitele soukromých domů):

 

nikdy nevolejte pohotovostní službu Pražské plynárenské a.s., ti vždy plyn pouze uzavřou (většinou pro celý dům) a odjedou. Závady neodstraňují, plynová zařízení (PZ) v budovách nejsou v jejich správě. Spravují pouze sítě a plynové přípojky.

(pro nájemníky) vždy se obraťte na správce domu nebo na majitele, popř. přímo na jakoukoliv oprávněnou montážní firmu, vyjma Pražské plynárenské a.s.

(pro majitele domů) vždy se obraťte na oprávněnou montážní firmu vyjma Pražské plynárenské a.s.

 

Důvod:

Po odjezdu Pražské plynárenské a.s. zůstává plyn do domu uzavřen a PZ mimo provoz. Následuje oprava objednanou montážní firmou a pro úspěšné odvzdušnění a následné vpuštění plynu do systému je nezbytně nutné zpřístupnění všech bytů. Bez odvzdušnění všech spotřebičů ve všech bytech nelze plyn do domovního systému vpustit.

Objednáte-li rovnou montážní firmu, ta si téměř vždy umí s opravou poradit bez uzavření plynu pro celý dům. Tím odpadá zpřístupnění všech bytů (ne každý z nájemníků je v danou chvíli dostupný).

Budeme samozřejmě rádi, budete-li se obracet právě na naší firmu.

 

Pro naše zákazníky:

Dne 5. 11. 2004 se naše firma stala řádným členem Pražského sdružení pro zemní plyn (PSZP). Byli jsme přijati pod členským číslem 136. Od 30. 12. 2004 jsme na základě mandátní smlouvy č.1845/2004/OOBCH oprávněni k manipulaci s plynoměry. To znamená, že při zásazích do plynovodu, např. při odstraňování úniků plynu, máme nyní právo demontovat plynoměr, odstranit závadu, plynoměr zpátky osadit a zaplombovat plombou Pražské Plynárenské a.s. Totéž platí pro veškeré činnosti spojené s opravami či rekonstrukcemi bytových a domovních plynovodů.

Pro Vás, naše zákazníky to znamená, že opravu a veškeré následné formality zajistí naše firma, a to během jedné návštěvy.

 

zpět

 

 

 

ZPŮSOB ÚČTOVÁNÍ ZEMNÍHO PLYNU
Od 1. dubna 2001 jsou všem odběratelům zemního plynu účtovány dodávky podle množství odebrané energie v kW a ne podle odebraného objemu v m3

Nový způsob výpočtu – cena za odebraný plyn se rovná:

množství odečtené na plynoměru (m3)
x
koeficient přepočtu na standardní podmínky
x
spalné teplo zemního plynu
x
cena za 1 kwh
+
stálý plat

 

Koeficient přepočtu "k" (standardní podmínky 15 °C a 101,325 kPa):
- provozní teplota ZP (např.) = 10 °C,
- provozní tlak ZP (např.) = 2 kPa,
- teplota standart 15 °C = 288,15 Kelvin,
- tlak standart = 101,325 kPa,
- barometrický tlak (např.) = 99,0 (závisí na nadmořské výšce místa odběru).

k = 288,15/(273,15+10) x (2+99,0)/101,325 = 1,0209 (přesnost na 4 desetinná místa), spalné teplo ZP (dlouhodobý průměr v ČR) = 10,501 kWh/m3, cena 1 kWh a stálý plat viz tabulka cen.

 

zpět

 

 

 

ORIENTAČNÍ SPOTŘEBA ZEMNÍHO PLYNU
(podle skladby plynových spotřebičů)

 

Spotřebiče

Spotřeba m3/rok

 

vařič

30

 

sporák celoplynový

85

 

sporák kombinovaný

60

 

sporák + topidlo

950

 

sporák + 3 topidla

1 750

 

sporák + kotel 8 - 20 kW

1 980

 

sporák + kotel 15 - 30 kW

3 850

 

sporák + kotel s ohřevem vody (20 kW)

2 480

 

sporák + kotel s ohřevem vody (30 kW)

4 750

 

sporák + průtokový. ohřívač vody

1 780

 

sporák + kotel 30 kW + průtokový. ohřívač

4 920

     


Uvedené spotřeby jsou pouze orientační, propočtené podle štítkových spotřeb a praktických zkušeností při celoročním provozu.

 

zpět