xxx

[O elektrickém proudu]

[Elektroinstalace v koupelnách a sprchových koutech]

[Přehled stupňů krytí elektrických zařízení]

[Jak číst z nového digitálního elektroměru (od PRE a.s.)]

[Nové barevné značení kabelů]

 

ELEKTROINSTALACE

 

Provádíme rekonstrukce a montáže nových domovních a bytových elektroinstalací, elektrického vytápění, zabezpečovacích systémů, domácích telefonů, opravy hromosvodných zařízení, inženýring s PRE a.s., STE a.s.

 

 

O ELEKTRICKÉM PROUDU (informace pro zákazníky)

 

Vznik střídavého proudu

Střídavý proud vzniká v elektrickém obvodu, který je připojen ke zdroji střídavého proudu. Jako zdroj střídavého napětí používáme např. zásuvku elektrické rozvodné sítě. O časovém průběhu tohoto střídavého napětí se můžeme přesvědčit pomocí osciloskopu.

V energetice se používá střídavé napětí o frekvenci 50 Hz. Poněvadž se v průběhu jedné periody mění směr napětí dvakrát, mění se směr střídavého proudu stokrát za sekundu.

Střídavé napětí, ke kterému je připojena elektrická rozvodná síť, se získává v elektrárnách, kde je jeho zdrojem generátor střídavého napětí nebo alternátor.

U skutečného alternátoru by bylo na závadu, že je elektrický obvod připojen k pružným kontaktům, kde by vznikaly ztráty, např. jiskřením. Proto je konstrukce alternátoru upravena tak, že cívka, v níž se indukuje střídavé napětí, je v klidu (tvoří tzv. stator) a otáčí se magnet (rotor). Odběr střídavého proudu je pak zajištěn pomocí pevných svorek.

V energetice se požívají alternátory, které jsou zdrojem trojfázových střídavých proudů.

 

Působení elektrického proudu na lidský organizmus

Lidské tělo klade průchodu elektrického proudu odpor. Velikost odporu závisí na cestě, kudy proud prochází. Největší odpor představuje lidská kůže, zvláště kůže ztvrdlá, zrohovatělá. Střední hodnota odporu 1 cm2 kůže je asi 8000 W. Uvedené hodnoty jsou průměrné, protože každý jedinec je jiný.

Již z rozložení odporů je patrné, že více ohroženi el. proudem jsou lidé se sklonem k pocení nebo s jemnou pokožkou (ženy, děti). Vezmeme-li průměrnou reakci muže za 100 %, pak ženy reagují při 66 % hodnoty proudu, děti při 50 %.

Kromě individuálních vlastností člověka bude při úrazu elektrickým proudem záležet na druhu proudu. Střídavý proud je horší než proud stejnosměrný, nejnepříznivější je střídavý proud o kmitočtu do 500 Hz. Se zvýšením kmitočtu nad 1000 Hz jsou účinky el. proudu na lidský organizmus méně nepříznivé a při frekvenci na 10000 Hz se pronikavě snižují.

Na mechanizmus úrazu střídavým elektrickým proudem o kmitočtu 50 Hz má vliv velikost proudu, který člověkem projde.

 

Účinky velikostí trvale působícího proudu (mA):

 

 

1 mA

práh vnímání el. proudu
 

1 – 8 mA

podráždění v nervech, stoupání krevního tlaku
 

6 – 15 mA

stahování svalů, vůlí lze zpravidla svaly uvolnit
 

15 – 20 mA

způsobuje tetanickou křeč, člověk se nemůže uvolnit
 

25 mA

tetanická křeč dýchacího svalstva
 

60 mA

chvění srdeční komory (fibrilace), přechodná zástava srdce
 

nad 80 mA

zpravidla trvalá zástava srdce

 

Kromě velikosti proudu bude záležet i na době průchodu proudu, a to jak z hlediska trvání průchodu, tak i vzhledem k okamžité funkci srdce. Srdce je nejcitlivější na průchod el. proudu v okamžiku, kdy vypuzuje krev ze srdeční komory. Jedna srdeční perioda trvá 0,8 s. Vzhledem k tomu, že při průchodu proudu srdcem při prvním stahu snese člověk průchod proudu o velikosti 1 A, při druhém stahu 0,1 A a dále hodnotu stále nižší, nezpůsobí poměrně velký proud, který prochází 1 s lidských tělem, většinou žádnou újmu na zdraví.

 

zpět

 

 

ELEKTROINSTALACE V KOUPELNÁCH A SPRCHOVÝCH KOUTECH

(Stručný výtah z ČSN 33 2000-7-701)

 

KLASIFIKACE ZÓN v koupelnách a sprchách

Tyto požadavky jsou založeny na rozměrech čtyř zón: zóny 0, 1, 2 a 3. Rozměry se měří s ohledem na stěny,dveře, pevné příčky, stropy a výklenky, které účinně vymezují rozsah zóny.

 

Zóna O je vnitřní prostor koupací nebo sprchové vany. V prostoru se sprchou bez vany je zóna O vymezena podlahou a rovinou o výšce 0,05 m nad podlahou.

V tomto případe:

a) kde je sprchová hlavice snímatelná a může se s ní při použití pohybovat v horizontální rovině, jsou svislé hranice zóny O shodné se svislými hranicemi prostoru navrženého pro to, aby jej zaujímala sprchující se osoba

b) kde sprchová hlavice není snímatelná, je zóna O ohraničena svislou plochou (plochami) s poloměrem 0,60 m od sprchové hlavice

 

Zóna 1 je ohraničena:

a) horní rovinou zóny O a vodorovnou rovinou ve výšce 2,25 m nad podlahou

b) svislou plochou (plochami) obalující koupací nebo sprchovou vanu a zahrnuje prostor pod koupací nebo sprchovou vanou tam, kde je tento prostor přístupný bez použití nástroje; nebo

- pro sprchu bez vany a se snímatelnou sprchovou hlavicí, která se může při použití pohybovat v horizontální rovině, svislou plochou (plochami) obalující tento prostor navržený pro sprchování

- pro sprchu bez vany a s nesnímatelnou sprchovou hlavicí svislou plochou (plochami) s poloměrem 0,60 m od sprchové hlavice

 

Zóna 2 je ohraničena:

a) svislou plochou (plochami) na vnější straně zóny 1 a rovnoběžnou svislou plochou (plochami) vzdálenou 0,60 m vně od zóny 1

b) podlahou a vodorovnou rovinou ve výšce 2,25 m nad podlahou

Dále tam, kde je strop výše než 2,25 m nad podlahou, je zónou 2 prostor nad zónou 1 až ke stropu nebo do výšky

3m, je-li výška stropu vetší.

 

Zóna 3 je ohraničena:

a) svislou plochou (plochami) na vnější straně zóny 2 a rovnoběžnou svislou plochou (plochami) vzdálenou 2,4 m vně od zóny 2

b) podlahou a vodorovnou rovinou ve výšce 2,25 m nad podlahou

Dále tam, kde je strop výše než 2,25 m nad podlahou, je zónou 3 prostor nad zónou 2 až ke stropu nebo do výšky 3 m, je-li výška stropu vetší. Zóna 3 také zahrnuje prostor pod koupací nebo sprchovou vanou, který je přístupný pouze s použitím nástroje.

 

 

4. BEZPEČNOST

 

Ochrana před úrazem elektrickým proudem

Kde se používá SELV s jakýmkoliv Jmenovitým napětím, zabezpečí se ochrana před přímým dotykem:

a) přepážkami nebo kryty poskytující stupeň ochrany nejméně IPXXB (přídavné písmeno „B“ znamená ochranu před dotykem prstem, zkouší se článkovým zkušebním prstem o průměru 12 mm, délky 80 mm),

b) Izolací schopnou odolávat zkušebnímu napětí 500 V střídavého proudu po dobu 1 minuty

 

Doplňující pospojování

Místní doplňující pospojování musí spojit všechny neživé části upevněných zařízení v zónách 0, 1, 2 a 3 a ochranné vodiče zásuvek s následujícími cizími vodivými částmi v zónách 0, 1, 2 a 3:

- s kovovými trubkami napájejícími zařizovací předměty a s kovovými trubkami odpadů (např. voda, plyn)

- s kovovými trubkami systémů ústředního vytápění a úpravy vzduchu

- s přístupnými kovovými stavebními prvky (Pozn. např. kovové dveřní zárubně, okenní rámy a podobné prvky) se nepovažují za stavební prvky budovy

- s ostatními vodivými předměty, které jsou náchylné k přivedení potenciálu

 

Aplikace ochranných opatření před úrazem elektrickým proudem

V zóně O je dovolena pouze ochrana pomocí SELV se jmenovitým střídavým napětím nepřevyšujícím 12 V nebo stejnosměrným napětím bez zvlnění nepřevyšujícím 25 V, jehož zdroj je instalován mimo zóny 0, 1 a 2. Ochrana zábranou, nevodivým okolím, neuzemněným místním pospojováním a polohou se nedovolují.

 

 

5. VÝBĚR a STAVBA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ

 

Zóna O - musí být použit stupeň ochrany minimálně IPX7, nebo 44 jestliže zařízení není značeno v iP kódu. Dále musí být elektrické rozvody omezeny na ty, které jsou nezbytné pro napájení pevných elektrických zařízení umístěných v této zóně. Zóně O se také nesmějí instalovat žádné spínače nebo příslušenství. Do zóny O může být instalováno pouze upevněné zařízení používající elektrický proud, které může být umístěno pouze v zóně O, a musí vyhovovat podmínkám této zóny.

 

Zóna 1 - musí být použita ochrana IPX4, nebo A jestliže zařízení není značeno v IP kódu, s tou výjimkou, že nad nejvyšší úrovní jakékoliv nesnímatelné sprchové hlavice může být použito IPX2, nebo 4, není-li zařízení značeno v IP kódu. Ve všech případech, kde se mohou vyskytnout proudy vody určené pro čištění v komunálních lázních musí být ochrana IPX5, nebo A, není-li zařízení značeno v IP kódu. V zóně 1 musí být pouze elektrické rozvody, které jsou nezbytné pro napájení pevných elektrických zařízení umístěných v zónách O a 1 .Tak jako u zóny O se ani v zóně 1 nesmí instalovat žádné spínače ani příslušenství, s výjimkou spínačů SELV, které jsou napájeny jmenovitým střídavým napětím nepřesahujícím 12V, nebo stejnosměrným nepřevyšujícím 25 V. Zdroj tohoto napětí nesmí být instalován v zónách 0, 1 a 2. Mohou tam být instalována pouze ta el. zařízení (jako např.: ohřívače vody, sprchová čerpadla a jiná upevněná elektrická zařízení), která mohou být účelně umístěna pouze v zóně 1 (napájecí obvod musí být vybaven doplňkovou ochranou proudovým chráničem s vybavovacím proudem do 30 mA).

 

Zóna 2 - musí být použita ochrana IPX4, nebo mohou být použity pouze ty elektrické rozvody, které jsou nutné pro napájení elektrických zařízení umístěných v zónách 0, 1 a 2 a v té části zóny 3, která je pod koupací nebo sprchovou vanou. Do zóny 2 nesmí být instalovány žádné spínací prvky, příslušenství obsahující spínače nebo zásuvky, výjimku tvoří spínače zásuvek obvodů SELV, jednotky napájející holicí strojky, které vyhovují ČSN IEC 742, kapitola 2, oddíl 1 Mohou být instalovány elektrická zařízení, která jsou dovolena v zóně 1 a dále svítidla, ventilátory, otopná zařízení a jednotky pro vířivé vany za předpokladu, že jejich napájecí obvody budou vybaveny proudovým chráničem s vybavovacím proudem do 30 mA.

 

zpět

 

 

PŘEHLED STUPŇŮ KRYTÍ

(Podle ČSN EN 60947-1)

 

 

První

číslice

Ochrana proti

vniknutí pevných těles

Druhá

číslice

Ochrana proti

vniknutí vody

 

0

nechráněno

0

nechráněno

 

1

ochrana proti pevným tělesům větším 50 mm

1

ochrana proti kapající vodě

 

2

ochrana proti pevným tělesům větším 12,5 mm a proti dotyku s norm. zkuš. prstem

2

ochrana proti kapající vodě pod sklonem 15°

 

3

ochrana proti pevným tělesům větším 2,5 mm

3

ochrana proti kropení

 

4

ochrana proti pevným tělesům větším 1 mm

4

ochrana proti stříkající vodě

 

5

ochrana proti prachu

5

ochrana proti tryskající vodě

 

6

prachotěsnost

6

ochrana proti vlnobití

 

 

 

7

ochrana proti ponoření

 

 

 

8

ochrana proti zaplavení

         

 

zpět

 

 

JAK ČÍST Z NOVÉHO DIGITÁLNÍHO ELEKTROMĚRU

PRE a.s. montuje nové digitální elektroměry

 

Nový statický jednofázový elektroměr, který umožňuje měřit až ve čtyřech tarifech napětí 230V, rozsah měření je až 65A s max. chybou 1 %. Stav číselníku se zobrazuje na LC displeji cyklicky v intervalu cca 10 vteřin v provedení 6+1 místo. Statický elektroměr neobsahuje žádné pohyblivé části. Odečet údajů z elektroměru je možný buď na LC displeji, nebo prostřednictvím optického rozhraní.

 

 

1) Směr toku el. energie při odběru

2) Číselník elektroměru - 6 celých míst a 1 desetinné

3) Symbol tarifu právě zobrazeného na číselníku (T1 - T4)

4) Místo pro chybové hlášení

5) Symbol právě měřeného tarifu (T1 - T4)

6) Orientační stupnice odebíraného el. výkonu - počet čtverečků odpovídá velikosti právě odebíraného el. výkonu

 

 od 0 W do 1,5 kW

■ ■  od 1,5 kW do 3,75 kW

■ ■ ■  od 3,75 kW do 7,5 kW

■ ■ ■ ■  větší než 7,5 kW

 

zpět

 

 

NOVÉ BAREVNÉ ZNAČENÍ KABELŮ – HD 308 S2 / ČSN 33 0166

Platné od 1. dubna 2006 (po dohodě od 1. července 2005)

 

Kabely pro pevné uložení

 

Šňůry a ohebné kabely

 

 

-J (se žz)

-O (bez žz)

 

 

G (se žz)

X (bez žz)

 

2-žilové

 

 

2-žilové

 

 

3-žilové

 

3-žilové

 

4-žilové

 

4-žilové

 

5-žilové

 

5-žilové

 

mnohožilové

směrová

 

 

 

 

 

 

 

číslované

číslované

 

 

 

 

 

Jak si poradit s novým označením kabelů CYKY?

 

Staré

označení

Nové

označení

Náhrada

 

Staré

označení

Nové

označení

Náhrada

 

CYKY 2A

nevyrábí se

CYKY-O 2x nutno přeznačit

 

CYKY 3D

nevyrábí se

CYKY-O 3x

nutno přeznačit

nebo

CYKY-O 4x

 

CYKY 2B

nevyrábí se

CYKY-J 3x

 

CYKY 4B

CYKY-J 4x

 

 

CYKY 2D

CYKY-O 2x

 

 

CYKY 4C

nevyrábí se

CYKY-J 4x

nutno přeznačit

nebo

CYKY-J 5x

 

 

CYKY 3A

CYKY-O 3x

 

 

CYKY 4D

CYKY-O 4x

 

 

CYKY 3B

nevyrábí se

CYKY-J 3x nutno přeznačit

 

CYKY 5C

CYKY-J 5x

 

 

CYKY 3C

CYKY-J 3x

 

 

CYKY 5D

CYKY-O 5x

 

 

zpět