xxx

[Revize a kontroly plynových zařízení]  [Revize elektrických zařízení]

[Lhůty pravidelných revizí elektrických zařízení]

[Rozdělení spotřebičů do skupin dle užívání]

PROVÁDÍME REVIZNÍ ČINNOST

 

■ výchozí a provozní revize a kontroly plynových zařízení podle vyhlášky ČUBP č. 85/78 Sb.

■ výchozí a provozní revize elektrických zařízení

■ revize hromosvodných zařízení

■ přihlášky k odběru (jednání s PRE a.s. a PP a.s.)

 

REVIZE A KONTROLY PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ

 

PROČ?

Revize a kontroly plynového zařízení je povinen provádět každý provozovatel (majitel) plynového zařízení. Provádění revizí a kontrol, včetně všech náležitostí o zpracování patřičných protokolů řeší vyhláška ČUBP č. 85/1978 Sb. Tato vyhláška zároveň dělí revize na výchozí a provozní. Revize výchozí – zajišťuje dodavatelská organizace (prostřednictvím oprávněného revizního technika), před uvedením zařízení do provozu. Revize provozní – se provádí v termínech určených ČSN 38 64 05 a vždy po skončení zkušebního provozu, po generální opravě, po zásazích které mají vliv na bezpečnost a spolehlivost provozu, po nuceném odstavení zařízení z provozu, po odstavení z provozu na dobu delší než 6 měsíců a v případech stanovených zvláštními předpisy v souladu s pokyny výrobce (dodavatele) zařízení.

 

KDY?

Termíny jsou stanoveny ČSN 38 64 05 ve čl. 28 a 29 takto:

Provozní revize plynového zařízení - 1x za 3 roky, pokud není jinými předpisy, nebo orgány státního dozoru určeno jinak, s respektováním pokynů výrobce nebo dodavatele. Kontrola plynového zařízení - 1x ročně, s výjimkou roku, kdy je prováděna provozní revize.

 

zpět

 

REVIZE ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ

(zákon 262/2006 Sb., zákon 338/2005 Sb., zákon 309/2006 Sb., vyhláška 48/1982 Sb. v platném znění, nařízení vlády 378/2001 Sb., ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6)

 

Provádějí se na elektrických zařízeních a elektrických strojích před uvedením do provozu (revize výchozí) a v průběhu provozu (revize provozní) v termínech daných platnými ČSN.

revize elektrických zařízení dle ČSN 33 1500

revize elektrických spotřebičů během jejich užívání dle ČSN 33 1600

 

Revidovaná musí být elektrická zařízení a zařízení pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny, která mohou ohrozit lidské zdraví, užitková zvířata nebo majetek. Výjimkou z tohoto pravidla je u pravidelných revizí soukromý majetek, který neslouží pro podnikání. V ČSN 33 2000-6, v části, která pojednává o pravidelných revizích je řečeno, že provádění revizí je po dohodě s vlastníkem nemovitosti provádět vhodné, účelné a žádoucí. V některých případech (např. změna uživatele bytu) je požadavek na revizi dán interním předpisem "energetiky".

 

zpět

 

 

KONTROLY POŽÁRNÍCH UCPÁVEK
 

Podle vyhlášky ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, § 2 odst. 4 písm. f) jsou požární ucpávky, tedy těsnění, považovány za požárně bezpečnostní zařízení pro omezení šíření požáru. Dále se pak v § 6 a 7 stanovují podmínky pro montáž a kontrolu provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení, které musí být v souladu s právními předpisy, normativními požadavky, průvodní dokumentací – technickými podmínkami výrobce a ověřenou projektovou dokumentací. Podle vyhlášky 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb je povinnost požární ucpávky provádět a značit dle § 9 odst. 6.
Protože požární ucpávky jsou považovány za požárně bezpečnostní zařízení pro omezení šíření požáru podle § 2 odst. (4) písm. f) vyhlášky č. 246/2001 Sb. je nutné dle této vyhlášky provádět pravidelné kontroly provozuschopnosti ve lhůtě 1x ročně.
Požární ucpávky zamezují šíření požáru do sousedních požárních úseků v místech, kde je celistvost požárně dělící konstrukce porušena prostupem technologických rozvodů, konstrukčních prvků, stavební a dilatační spárou. Požární odolnost stavby definuje norma ČSN EN 13501, která stanovuje, že prostupy rozvodů instalací požárně dělicími konstrukcemi musí být utěsněny ucpávkami tak, aby se zamezilo šíření požáru po daných rozvodech a prostupech.

 

zpět

 

 

LHŮTY PRAVIDELNÝCH REVIZÍ

 

Lhůty pravidelných revizí podle působení vnějších vlivů

 

 

Druhy prostředí podle

dříve platných ČSN

Třídy vnějších vlivů

podle ČSN 33 2000-3

Revizní lhůty

 

základní, normální

normální, AA4, AB4, AB5, XX1 pro vlivy AC až AR

(mimo AQ),BA1, BC1, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1, BA4, BA5

5 roků

 

studené, horké, vlhké,

zvýšená korozní agresivita,

nehořlavý prach, biolog. škůdci

přibližně AA1 až AA8 (kromě AA4) a vnitřní prostory

s AB1 až AB7 (kromě AB5), A4 až AE6, AF3, AK2, AL2

3 roky

 

mokré, s extrémní korozní

agresivitou

AD2 až AD8, AF4

1 rok

 

s otřesy, pasivní s nebezpečím požáru nebo výbuchu

AG3, AH3, BE2, BE3

2 roky

 

venkovní, pod přístřeškem

vně budovy může být AB2, AB3, AB6, AB7, AB8, AD3, AD4,

AD5 i pro výskyt vody mimo déšť (způsobený člověkem) a samotné zařízení, které je před přímými účinky deště chráněno nebo je pro ně provedeno AF2, AF3, AN2, AN3,

AS1, AS2, AS3, + ostatní vlivy podle konkrétní situace

4 roky

       

 

zpět

 

 

Lhůty pravidelných revizí stanovené podle druhu prostoru

se zvýšeným rizikem ohrožených osob

 

 

Umístění elektrických zařízení

Využití a konstrukce budovy

Revizní lhůty

 

prostory určené pro shromáždění více než 200 osob

BD3, BD4 (zároveň BA1)

2 roky

 

zděné obytné a kancelářské budovy

BD1 (může být BD2)

5 roků

 

rekreační střediska, školky, hotely,

jiná ubytovací zařízení

BD4, BA2

3 roky

 

objekty nebo jejich části provedené ze stavebních hmot stupně hořlavosti C2, C3

CA2

2 roky

 

pojízdné a převozné prostředky

1 rok

       

 

zpět

 

 

Lhůty pravidelných revizí doporučených v jednotlivých prostorech

dle ČSN 33 2000-6

 

 

Objekt, prostor

 Oddíl ČSN 33 2000

Revizní lhůty

 

prostor s vanou nebo sprchou, umývací prostory

701

3 roky

 

plavecké bazény nebo fontány

702

1 rok

 

místnosti se saunovými kamny

703

3 roky

 

staveniště a demolice

704

0,5 roku

 

zemědělská a zahradnická zařízení

705

3 roky

 

omezené vodivé prostory

706

3 roky

 

zařízení pro zpracování dat

707

5 roků

 

parkovací místa karavanů v kempech

708

1 rok

 

venkovní osvětlení

714

4 roky

 

 

 

 

 

zpět

 

 

Lhůty pravidelných revizí systému ochrany před bleskem dle ČSN EN 62305

 

 

Ochranná úroveň

Vizuální kontrola

Revizní lhůty

 

I, II

1 rok

2 roky

 

III, IV

2 roky

4 roky

 

zpět

 

 

Rozdělení spotřebičů do skupin dle užívání podle ČSN 33 1600/2009

 

 

Skupina

Určen k užívání

 

A

poskytované formou pronájmu

 

B

ve venkovních prostorách

 

C

při průmyslové a řemeslné činnosti ve vnitřních prostorách

 

D

ve veřejně přístupných prostorách (školy, hotely, kluby,

internetové kavárny apod.)

 

E

při administrativní činnosti

 

 

 

 

zpět

 

 

Lhůty kontrol a revizí

 

 

Skupina

Nepřipevněné spotřebiče držené v ruce

Ostatní nepřipevněné

spotřebiče

  Kontroly Revize Kontroly Revize
 

A

před vydáním provozovateli nebo uživateli
 

 

B

 

před použitím třída ochrany I 3 měsíce před použitím 6 měsíců
  třída ochrany II a III 6 měsíce
 

 

C

 

před použitím třída ochrany I 6 měsíce před použitím 24 měsíců
  třída ochrany II a III 12 měsíců
 

 

D

 

před použitím třída ochrany I 12 měsíců před použitím 24 měsíců
  třída ochrany II a III 12 měsíců
 

E

před použitím třída ochrany I 12 měsíců před použitím 24 měsíců
  třída ochrany II a III 12 měsíců
 

 

 

 

 

 

 

 

 

zpět

 

 

Přehled spotřebičů (nářadí), které nepodléhají kontrolám a revizím podle této normy

 

 elektrické spotřebiče, které jsou součástí pevného rozvodu (ČSN 33 2000-6, ČSN 33 1500)

 zdravotnické elektrické přístroje (uplatní se postupy podle ČSN EN 62353)

 elektrická technická zařízení při hornické činnosti (viz. vyhl. ČBÚ 75/2002 Sb. – pozor i u těchto předmětů se uplatní při prohlídkách, měření a zkouškách prováděných v rámci kontrol el. zař. tř. B postupy stanovené touto normou)

 elektrická zařízení do prostorů s nebezpečím výbuchu (ČSN EN 60079-17)

 strojní zařízení (ČSN EN 60974-4 a 6)

zpět